Iesvētes mācība

Iesvētes mācība ir jāiziet visiem kristītiem, kas vēlas iesvētīties par Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas locekļiem Ķempju draudzē. Tāpat mācību kurss ir jāiziet visiem Kristību kandidātiem, kas ir vecāki par 7 gadiem.

Šeit var izlasīt mūsu Baznīcas kopējās prasības kristībām un iesvētībām.

Mācību laikā, balstoties uz Bībeli un Mārtiņa Lutera Mazo Katehismu, tiek apgūti luteriskās ticības mācības pamati. Galvenā mācību grāmata ir: P.A. Grunnans, Mīlestība, patiesība un žēlastība: Kristīgais katehisms;

Ideālā gadījumā kristību vai iesvētību kandidāts jau pirms mācību uzsākšanas ir izlasījis Bībeli vai vismaz Jauno Derību. Ja tas tā nav, tad būtu ieteicams, lai mācību kandidāts būtu izlasījis vismaz kādu Bērnu Bībeli, lai zinātu galvenās Bībeles personas un notikumus. Pusaudžiem un pieaugušajiem vispiemērotākā un ieteicamākā būtu Ilustrētā Ģimenes Bībele;

Šajā izdevumā ir atlasīti galvenie Bībeles teksti ar kultūrvēsturiski atbilstošām zīmētām ilustrācijām. Atsevišķiem pantiem tiek sniegti ģeogrāfiski, vēsturiski vai teoloģiski komentāri ar pievienotām kartēm vai fotogrāfijām, kas parāda Bībeles notikuma vietu, arheoloģiskās liecības vai attēlojumu mākslas darbos. Katra stāsta beigās ir sniegts teoloģiskā un morālā satura kopsavilkums.

Ieteicamais Svēto Rakstu lasīšanas plāns būtu šāds:

  1. Bērnu Bībele vai Bībeles stāsti bērniem - visa grāmata, lai iegūtu aptuvenu priekšstatu par Bībeles saturu.

  2. Jāņa evaņģēlijs. Tajā ir vispilnīgāk atklāta Jēzus vēsts būtība.

  3. Apustuļu darbi. Šī grāmata patiesībā ir Baznīcas vēstures grāmata, sākot no pašiem pirmsākumiem. Tā skaidri atklāj kristīgās Baznīcas vēsti.

  4. Apustuļa Pāvila vēstules - padziļinātai kristīgās vēsts apguvei. Tās būtu ieteicams lasīt šādā secībā:

   • Apustuļa Pāvila vēstule galatiešiem - atklāj Evaņģēlija vēsti par glābšanu vienīgi ticībā uz Jēzu Kristu.

   • Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem.

   • Apustuļa Pāvila 1. un 2. vēstule korintiešiem.

   • Pārējās apustuļa Pāvila vēstules.

Lasot Bībeli, ir jāapzinās, ka tiek lasīts Dieva Vārds. Tāpēc Svēto Rakstu lasīšana vienmēr ir jāsāk ar lūgšanu, lai Dievs ar savu Svēto Garu uzrunātu mūs caur Svēto Rakstu vārdiem un dāvā apgaismību, lai mēs Rakstus saprastu pareizi, sev par ticības celšanu un pestīšanu.