Jaunumi


Pelnu dienas dievkalpojums

Publicēja 2018. gada 8. febr. 01:43Ainārs Rendors

Trešdien, 14. februārī, plkst. 20.00 ar Pelnu dienas (Lielās Lūdzamās dienas) dievkalpojumu Ķempju draudzē sāksies Gavēņa laiks.

Ar Pelnu dienu Baznīcas gadā, gatavojoties Lieldienām, sākas Gavēņa laiks, kuru agrāk mūsu luteriskajā Baznīcā sauca par Kristus Ciešanu laiku. 

Pelnu diena ir gavēšanas un grēku nožēlas diena. Mūsu luteriskajā Baznīcā dienu ar kuru sākās Kristus Ciešanu laiks agrāk  sauca par Lielo Lūdzamo dienu.

Šis dievkalpojums būs bez mūzikas un notiks pēc īpašas kārtības.  Kā tas ir parasts Lielajā Lūdzamajā dienā, tiks lūgta Lielā litānija. Dievkalpojums būs ar Sv. Vakarēdienu.

Visi laipni aicināti!

"Bet arī vēl tagad,"
saka Tas Kungs,
"griezieties atpakaļ pie Manis no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, nožēlām un sērām!" 
Saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie Tā Kunga, sava Dieva!
Jo Viņš ir žēlīgs, līdzcietīgs un lēnprātīgs, Viņam bezgalīgi laba sirds."
(Joēla 2:12-13)

Pagarināts pieteikšanās laiks iesvētes mācībai

Publicēja 2018. gada 31. janv. 10:06Ainārs Rendors

Ķempju draudzē ir pagarināts pietiekšanās laiks iesvētes mācībai. Nodarbības sāksies 11. februārī, un notiks katru svētdienu. Kristību un iesvētes dievkalpojums būs Vasarsvētkos, 20. maijā.

Iesvētes mācības kursam var pieteikties, personīgi runājot ar mācītāju pēc dievkalpojuma, vai elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pastu: ainars@kempji.lv

Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību

Publicēja 2018. gada 14. janv. 12:16Ķempju draudze

Laikā no 18. līdz 25. janvārim norisināsies Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Tās ietvaros Ķempju baznīcā trešdien, 24. janvārī, plkst. 19:00 notiks ekumēnisks dievkalpojums. 

To vadīs Ķempju ev. luteriskās draudzes mācītājs Ainārs Rendors, Līgatnes baptistu draudzes mācītājs Mārtiņš Rijnieks un Siguldas katoļu draudzes prāvests Rihards Rasnacis. Par citu garīdznieku klātbūtni informācija tiks atjaunota.

Lūgšanu nedēļas tradīcijas pirmsākumi meklējami pirms vairāk nekā 100 gadiem Skotijas galvaspilsētā Edinburgā, kur Misionāru konferences laikā tika pieņemts lēmums veltīt vienu nedēļu gadā, lai lūgtos par vienotību.

Lūgšanu nedēļas materiālus kopīgi izstrādā Pasaules Baznīcu padome un Romas katoļu Baznīcas Pontifikālā kristiešu vienotības veicināšanas padome.

Katru gadu šai nedēļai tiek izvēlēta īpaša tēma, šogad to piedāvā Karību jūras reģiona Baznīcu un draudžu kristieši. To ilustrē citāts no 2. Mozus grāmatas: “Ak, Kungs! Tava labā roka parādījusies Savā spēkā!”  ("Your right hand, O Lord, glorious in power!") Šie vārdi ir daļa no pateicības dziedājuma, ko Mozus un visa Izraēļa tauta veltīja Dievam uzreiz pēc izglābšanās no Ēģiptes verdzības. (2 Moz. 15:1-21) Tēmas izvēli visticamāk noteica atmiņas par Karību jūras reģiona koloniālo pagātni. Verdzības tēma ir aktuāla katram no mums, jo jebkurš grēks mūs paverdzina, tai skaitā kristiešu sašķeltības grēks.

Lūgšanu nedēļas laikā aicinām apmeklēt dievkalpojumus:

 Ceturtdien, 18. janvārī 19:00 Ekumēniskais dievkalpojums Siguldas luterāņu baznīcā
 Piektdien,19. janvārī 19:00 Ekumēniskais dievkalpojums Krimuldas luterāņu baznīcā
 Sestdien, 20. janvārī 15:00 Ekumēniskais dievkalpojums Mālpils luterāņu baznīcā
 Svētdien, 21. janvārī 15:00 Ekumēniskais dievkalpojums Turaidas luterāņu baznīcā
 Pirmdien, 22. janvārī 19:00 Ekumēniskais dievkalpojums Vangažu luterāņu baznīcā
 Otrdien, 23. janvārī 19:00 Ekumēniskais dievkalpojums Siguldas baptistu baznīcā
 Trešdien, 24. janvārī 19:00 Ekumēniskais dievkalpojums Ķempju luterāņu baznīcā
 Ceturtdien, 25. janvārī 19:00 Ekumēniskais dievkalpojums Siguldas katoļu baznīcā

Lūgšanu nedēļas materiālus angļu valodā var lejupielādēt no Pasaules baznīcu padomes mājas lapas: 

No Kristus lūgšanas Dievam Tēvam par Saviem mācekļiem:
"Svētī tos patiesībā; Tavi vārdi ir patiesība.
Tāpat kā Tu Mani esi sūtījis pasaulē, arī Es viņus esmu sūtījis pasaulē.
Un viņu labā Es pats svētījos nāvē, lai arī viņi būtu patiesībā svētīti.
Bet ne par viņiem vien Es lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem Man ticēs.
Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī,
 lai arī viņi ir Mūsos,
lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis."
Jāņa evaņģēlijs 17:17-21

Sākas pieteikšanās iesvētes mācībai

Publicēja 2017. gada 28. dec. 03:41Ainārs Rendors

Ķempju draudzē ir sākusies pieteikšanās iesvētes mācībai. Nodarbības sāksies, svētdien,  28. janvārī, un notiks katru svētdienu. Kristību un iesvētes dievkalpojums būs Vasarsvētkos, 20. maijā.

Iesvētes mācības kursam var pieteikties, personīgi runājot ar mācītāju pēc dievkalpojuma, vai elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pastu: ainars@kempji.lv

Pieteikumā sniedziet īsu aprakstu par sevi un motīvus, kādēļ vēlaties iepazīt kristīgo ticību. Uz jūsu e-pastu saņemsiet visu turpmāko nepieciešamo informāciju.

Jūsu iesniegtā informācija par sevi būs konfidenciāla.

Iesvēte ir kā durvis, par kurām jāieiet, lai saņemtu Baznīcas dāvātās svētības pilnā mērā. Vienīgi iesvētīti draudzes locekļi var nākt pie grēksūdzes, saņemt grēku piedošanas pasludinājumu, un nākt pie Sv. Vakarēdiena. 

Vienīgi iesvētīti draudzes locekļi var tikt salaulāti baznīcā un tikt aicināti par krustvecākiem. Ja kristāmais bērns ir sasniedzis skolas vecumu, tad arī viņam ir jāiziet iesvētes mācība.

Lēmums nākt pie Kristus, pievienojoties Viņa Baznīcai, ir vissvarīgākais lēmums katra cilvēka dzīvē.

Vairāk par iesvētes mācību lasiet šeit:

Laimīgu Jauno gadu!

Publicēja 2017. gada 28. dec. 03:01Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2017. gada 28. dec. 03:03 ]

Vecgadā, 31. decembrī, plkst. 11:00 būs dievkalpojums bez mūzikas. Tā būs iespēja pateikties DIevam par visu to, ko esam no Viņa saņēmuši vecajā gadā, un izlūgties Viņa žēlastību, palīdzību, aizsardzību un svētību jaunajā gadā.

Jaunajā gadā pirmais dievkalpojums būs svētdien, 7. janvārī, plkst. 11:00. Tas būs Zvaigznes dienas atsvētes dievkalpojums ar ērģeļu mūziku.

Teici To Kungu, mana dvēsele,
un viss, kas manī, Viņa svēto Vārdu!
Teici To Kungu, mana dvēsele,
un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis!
(103. psalms, 1-2)

Ziemassvētku vakara dievkalpojums

Publicēja 2017. gada 17. dec. 06:47Ainārs Rendors

Kristus dzimšanas svētku vakara dievkalpojums Ķempju baznīcā notiks š.g. 24. decembrī plkst. 17:00. Dievkalpojumā ar mūziku mūs priecēs Cēsu jauktais koris "Vidzeme". 

Pirms un pēc dievkalpojuma kursēs autobuss.

Visi mīļi aicināti.


"Bet eņģelis uz tiem sacīja:
"Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, 
kas visiem ļaudīm notiks: 
jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, 
kas ir Kristus, tas Kungs."

(Lūkas evaņģēlijs 2:10-1)

Mirušo piemiņas diena

Publicēja 2017. gada 24. nov. 03:23Ainārs Rendors

Svētdien, 26. novembrī plkst. 11.00 notiks Mirušo piemiņas dienas jeb Mūžības svētdienas dievkalpojums, kurš būs ar ērģeļu mūziku.

Visi mīļi aicināti nākt un pieminēt Dieva priekšā savus mirušos tuviniekus.

Šīs dienas vakars luteriskajā tradīcijā ir Svecīšu vakars, kad kapsētās cilvēki nāk iedegt sveces uz kapa kopiņām, tā pieminot  savus mīļos aizgājējus.

 "Svētīgi mirušie, kas mirst iekš Tā Kunga no šā brīža.
Tiešām, saka Gars, lai tie atdusas no savām pūlēm,
jo viņu darbi tos pavada."
(Atkl. 14:13)

In memoriam

Publicēja 2017. gada 24. nov. 03:03Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2017. gada 24. nov. 03:07 ]

Sestdien, 25. novembrī, plkst. 12:00, Ķempju baznīcā sāksies izvadīšanas dievkalpojums, atvadoties no Maigas Bērziņas, dzim. Cipules, * 02.04.1923. -  † 15.11.2017. Guldīta zemes klēpī viņa tiks Ķempju kapos.

Luteriskajā tradīcijā izvadīšana no dievnama ir īpašs pagodinājums un pateicība ilggadīgiem draudzes locekļiem un aktīvistiem. Maiga bija aktīvi piedalījusies dievnama atjaunošanas darbos, kā arī pie ērģeļu restaurācijas. Viņa ir bijusi draudzes padomes locekle.

Mūžīgo mieru dodi viņai, Kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņai, lai viņa dus mierā!

Ekumēniskais valsts svētku dievkalpojums Ķempju baznīcā

Publicēja 2017. gada 16. nov. 07:04Ainārs Rendors   [ atjaunināts 2017. gada 17. nov. 11:22 ]

18. novembrī plkst. 11.00 notiks Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas dienas ekumēnisks valsts svētku dievkalpojums, kuru vadīs  Ķempju ev. luteriskās draudzes mācītājs Ainārs Rendors un Līgatnes baptistu draudzes mācītājs Mārtiņš Rijnieks. 

Pie ērģelēm-  Ķempju baznīcas ērģelniece Olita Neimande.

Piedalīsies Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas jaunāko klašu koris. 

Visi laipni aicināti!

Aizlūgsim par savu valsti un tautu!

"Svētīga tā tauta, kam tas Kungs ir par Dievu!"
(Ps. 33:12

Pirms un pēc dievkalpojuma kursēs autobuss:

10.20 veikals "Elvi"
10.25 Augšlīgatnes bērnudārzs (Zvaniņi)
10.35 Gaujasmala
10.40 Remdenkalns
10.45 Spriņģu veikals
Pēc dievkalpojuma autobuss kursēs atpakaļ.


Aicinām apmeklēt Reformācijas piecsimtgades dievkalpojumus

Publicēja 2017. gada 26. okt. 11:35Ainārs Rendors

2017. gada 31. oktobrī apritēs 500 gadi kopš tās dienas, kad Dr. Mārtiņš Luters pienagloja pie Vitenbergas pilsbaznīcas durvīm 95 tēzes, kurās vērsās pret grēku atlaižu (indulgenču) tirdzniecību. Šis notikums bija sākums Reformācijai.

Gatavojoties šai jubilejai Latvijā ir notikušas daudzas konferences un izstādes. Mūsu Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā šo svētku kulminācija būs dievkalpojums Doma baznīcā sestdien, 28. oktobrī, plkst. 14.00.

Svētdien, 29. oktobrī, plkst. 11.00 aicinām apmeklēt dievkalpojumu Ķempju baznīcā. Pēc dievkalpojuma notiks Bībeles stunda, kuras laikā pārdomāsim to, kas ir luteriskā Reformācija, un kāda ir tās nozīme.

Pašā Reformācijas dienā, 31. oktobrī, aicinām apmeklēt Ikšķiles prāvesta iecirkņa dievkalpojumu, kurš sāksies 19.00 Ikšķiles sv. Meinarda baznīcā.

Svētdien, 29. oktobrī, plkst 21.25 LTV 1. kanālā tiks demonstrēta filma "Luters" ("Luther").

1-10 of 134